هیات داوران

داوران بخش طراحی گرافیک (پوستر)

مسعود نجابتی

مسعود نجابتی

کوروش پارسانژاد

کوروش پارسانژاد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی

داوران بخش تصویرسازی

علی هاشمی شهرکی

علی هاشمی شهرکی

علی خدایی

علی خدایی

محمدعلی بنی اسدی

محمدعلی بنی اسدی

داوران بخش عکاسی

مهدی وثوق نیا

مهدی وثوق نیا

حسن غفاری

حسن غفاری

امیرعلی جوادیان

امیرعلی جوادیان